મુખપૃષ્ઠ ટૈરો ભવિષ્‍યફળ (Tarot Prediction)
ટૈરો ભવિષ્‍યફળ પરિણામ
પ્રથમ કાર્ડ
મનઃસ્થિતિ
પહેલા સ્થાન પર સેવન ઓફ સ્વોર્ડ્સ નિયંત્રણ, મર્યાદિત તક અથવા તમારી સમસ્યાની પ્રત્યે કોઈ અનોખી પહેલનો સૂચક છે
કઇ રીતે જાણીએ ટૈરો ભવિષ્‍યફળ
• સૌ પ્રથમ તમે જે પણ પ્રશ્ન પૂછવા માંગો છો તેને તમારા મનમાં નક્કી કરી લો અથવા વધુ ચોકસાઇ માટે તે પ્રશ્નને કાગળ પર લખી લો.
• ત્યાર બાદ "કાર્ડ પસંદ કરો" પર ક્લિક કરીને એક પછી એક, ત્રણ કાર્ડ પસંદ કરો.
• પ્રથમ કાર્ડ તમારા પ્રશ્ન પૂછવાના સમયે મનની સ્થતિને દર્શાવે છે.
• બીજું કાર્ડ તમારી ઇચ્છાઓની પૂર્તી માટે તમારે ક્યા પ્રયત્નો કરવાના છે તે દર્શાવે છે.
• ત્રીજુ અને છેલ્લું કાર્ડ તમને પરિણામસ્‍વરૂપ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે.