முதன்மை பக்கம் டாரட் கணிப்புகள் (Tarot Prediction)
டாரட் கணிப்புகள்

படங்களையும், குறியீடுகளையும் கொண்ட 78 அட்டைகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களை இணைத்து கணிப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஒரு நிகழ்வின் அல்லது ஒரு மனிதனின் கடந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால நிகழ்வுகளை உறுதி செய்யவும், தந்திர மற்றும் சடங்குகள் செய்வதற்கான கருவிகளாகவும் இந்த அட்டைகளைப் பயன்படுத்தலாம். டாரட் 22 பெரும் ஆர்க்கனா அல்லது வெற்றி அட்டைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவைகளில் பெரும் நிகழ்வுகள் குறிக்கப்பட்டும். 56 சிறிய ஆர்க்கனாக்கள் அல்லது பொருந்து அட்டைகள், பெரும் அட்டைகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளில் உள்ள சூழல்களை வெளிக்கொணரவும், சிறிய நிகழ்வுகளை குறிக்கின்றன. டாரட் கணிப்பு உலகத்திற்கு இப்போது செல்வோம்.

உங்களது எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்வது எப்படி.
• முதலில் உங்களுடைய கேள்வியை ஒரு முறைக்குப் பலமுறை ஆழமாக யோசியுங்கள். அதனை தெளிவாக ஒரு காகிதத்தில் எழுதிக் கொள்ளுங்கள்.
• அதன்பிறகு "அட்டையை தேர்ந்தெடுக்கவும்" என்பதை கிளிக் செய்து, கட்டில் இருந்து 3 அட்டைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தேர்வு செய்யவும்.
• முதல் அட்டை கேள்வியை நி்னைத்த பொழுது இருந்த உங்களது மனநிலையை காட்டும்.
• இரண்டாவது அட்டை உங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்ற மேற்கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகளை குறிப்பிடும்.
• மூன்றாவது அட்டை உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கூறும்.
Chose Tarot Card