முதன்மை பக்கம் டாரட் கணிப்புகள் (Tarot Prediction)
டாரட் கணிப்புகள் முடிவு
முதல் அட்டை.
மன நிலை
மேஜர் அர்கானா மரணம் அடைந்து விட்ட அட்டையை நீங்கள் முதலிடத்தில் பெற்றிருப்பது மாற்றங்களையும் புதிய துவக்கத்தையும் குறிக்கிறது.
உங்களது எதிர்காலத்தை தெரிந்து கொள்வது எப்படி.
• முதலில் உங்களுடைய கேள்வியை ஒரு முறைக்குப் பலமுறை ஆழமாக யோசியுங்கள். அதனை தெளிவாக ஒரு காகிதத்தில் எழுதிக் கொள்ளுங்கள்.
• அதன்பிறகு "அட்டையை தேர்ந்தெடுக்கவும்" என்பதை கிளிக் செய்து, கட்டில் இருந்து 3 அட்டைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தேர்வு செய்யவும்.
• முதல் அட்டை கேள்வியை நி்னைத்த பொழுது இருந்த உங்களது மனநிலையை காட்டும்.
• இரண்டாவது அட்டை உங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்ற மேற்கொள்ள வேண்டிய முயற்சிகளை குறிப்பிடும்.
• மூன்றாவது அட்டை உங்கள் கேள்விக்கு பதில் கூறும்.