ప్రధాన పేజి వార్షిక ఫలం (Yearly Prediction)
2014
వార్షిక ఫలం
 
ఆదాయం-14 వ్యయం-2 పూజ్యత-4 అవమానం-5 ఈ రాశికి జూన్ 18వ తేదీ వరకు తృతీయము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి అంతా చతుర్థము నందు, మే 10వ తేదీ వరకు జన్మము నందు కేతువు, సప్తమము నందు రాహువు,....
 
 
ఆదాయం-8 వ్యయం-11 పూజ్యత-7 అవమానం-5 ఈ రాశివారికి మే 10వ తేది వరకు వ్యయము నందు కేతువు, షష్ఠమము నందు రాహువు, ఆ తదుపరి అంతా పంచమము నందు రాహువు, లాభము నందు కేతువు, జూన్ 18వ....
 
 
మిథునం
ఆదాయం-11 వ్యయం-8 పూజ్యత-3 అవమానం-1 ఈ రాశి వారికి మే 10వ తేది వరకు పంచమము నందు రాహువు, లాభము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా చతుర్థము నందు రాహువు, రాజ్యము నందు కేతువు. జూన్ 18వ తేదీ....
 
 
కర్కాటకం
ఆదాయం-5 వ్యయం-8 పూజ్యత-6 అవమానం-1 ఈ రాశివారికి జూన్ 18వ తేది వరకు వ్యయము నందు బృహస్పతి తదుపరి అంతా జన్మము నందు, మే 10వ తేది వరకు చతుర్థము నందు రాహువు, రాజ్యము నందు....
 
 
ఆదాయం-8 వ్యయం-2 పూజ్యత-2 అవమానం-4 ఈ రాశి వారికి మే 10వ తేదీ వరకు తృతీయము నందు రాహువు, భాగ్యము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా ద్వితీయము నందు రాహువు, అష్టమము నందు కేతువు, జూన్....
 
 
ఆదాయం-11 వ్యయం-8 పూజ్యత-5 అవమానం-4 ఈ రాశి వారికి మే 10వ తేదీ వరకు ద్వితీయము నందు రాహువు, అష్టమము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా జన్మమము నందు రాహువు, సప్తమము నందు కేతువు, నవంబర....
 
 
ఆదాయం-8 వ్యయం-11 పూజ్యత-1, అవమానం-7 ఈ రాశివారికి మే 10వ తేదీ వరకు జన్మమమునందు రాహువు, సప్తమము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా ద్వితీయము నందు, జూన్ 18వ తేదీ వరకు భాగ్యము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి....
 
 
వృశ్చికం
ఆదాయం-14 వ్యయం-2 పూజ్యత-4 అవమానం-7 ఈ రాశి వారికి మే 10వ తేదీ వరకు వ్యయమునందు రాహువు, షష్ఠమము నందు కేతువు, ఆ తదుపరి అంతా పంచమము నందు కేతువు, లాభము నందు రాహువు, నవంబర్ 2వ తేదీ వరకు వ్యయము....
 
 
ధనస్సు
ఆదాయం-2 వ్యయం-11 పూజ్యత-7 అవమానం-7 ఈ రాశివారికి జూన్ 18వ తేదీ వరకు సప్తమము నందు బృహస్పతి ఆతదుపరి అంతా అష్టమము నందు, మే 10వ తేదీ వరకు పంచమము నందు కేతువు, లాభము నందు రాహువు, ఆ తదుపరి అంతా....
 
 
ఆదాయం-5 వ్యయం-5 పూజ్యత-3 అవమానం-3 ఈ రాశివారికి మే 10వ తేదీవరకు చతుర్థము నందు కేతువు, రాజ్యము నందు రాహువు. ఆ తదుపరి అంత తృతీయము నందు కేతువు భాగ్యము నందు రాహువు. జూన్ 18వ తేద....
 
 
ఆదాయం-5 వ్యయం-5 పూజ్యత-6 అవమానం-3 ఈ రాశివారికి మే 10వ తేది వరకు తృతీయము నందు కేతువు, భాగ్యము నందు రాహువు, ఆ తదుపరి అంతా ద్వితీయము నందు కేతువు, అష్టమము నందు రాహువు. జూన్ 18వ తేది వరకు....
 
 
ఆదాయం-2 వ్యయం-11 పూజ్యత-2 అవమానం-6 ఈ రాశి వారికి మే 10వ తేది వరకు ద్వితీయము నందు కేతువు అష్టమము నందు రాహువు ఆ తదుపరి అంతా జన్మము నందు కేతువు, సప్తమము నందు రాహువు. నవంబరు 2వ....