ప్రధాన పేజి వార్షిక ఫలం (Yearly Prediction)
2016
వార్షిక ఫలం
 
అశ్వని 1,2,3,4 పాదములు(చూ,చే,చో,లా) భరణి 1,2,3,4 పాదములు ( లీ, లూ, లే, లో) కృత్తిక 1వ పాదం(ఆ) ఆదాయం -2, వ్యయం-8, పూజ్యిత -1, అవమానం-7 ఈ రాశి వారికి ఆగస్టు 11వ తేదీ వరకూ పంచమము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి....
 
 
కృత్తిక 2,3,4 పాదములు (ఈ,ఊ,ఏ) రోహిణి 1,2,3,4 పాదములు (ఓ, వా, వీ, వూ) మృగశిర 1, 3 పా|| (వే,వో) ఆదాయం-11 వ్యయం -14 పూజ్యత-4 అవమానం-7 ఈ రాశివారికి ఆగస్టు 11వ తేదీ వరకు చతుర్థము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి....
 
 
మిథునం
మృగశిర 3, 4 పాదాలు (కా, కి), ఆరుద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు (కూ, ఖం, జ్ఞ, చ్ఛ), పునర్వుసు 1, 2, 3 పాదములు (కే, కో, హా) ఆదాయం - 14, వ్యయం - 11, పూజ్యత - 7, అవమానం - 7. ఈ రాశివారికి ఆగస్టు 11 వరకు....
 
 
కర్కాటకం
పునర్వసు 4వ పాదము (హి), పుష్యమి 1,2,3,4 పాదాలు (హు, హె, హో,డా). ఆశ్లేష 1,2,3,4 పాదాలు (డీ, డు, డే, డో). ఆదాయం - 8, వ్యయం - 11, పూజ్యత - 3, అవమానం - 3. ఈ రాశివారికి ఆగష్టు 11 వరకు ధనస్థానము నందు....
 
 
మఘ 1, 2, 3, 4 పాదములు (మా, మీ, మూ, మే), పుబ్బ 1, 2, 3, 4 పాదాలు (మో, టా, టీ, టు) ఉత్తర 1 పాదము (టే), ఆదాయం -11, వ్యయం -5, పూజ్యత -6, అవమానం -3. 2016 సంవత్సరంలో సింహ రాశి వారికి ఆగస్టు 11వ తేదీ....
 
 
ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు (టో, పా, పి), హస్త 1, 2, 3, 4, పాదములు (పూ, షం, ణ, ఢ), చిత్త 1 2, పాదములు (పే, పో), ఆదాయం-14, వ్యయం-11, పూజ్య-2, అవమానం-6. 2016లో కన్యా రాశివారికి ఆగస్టు 11 వరకు వ్యయం నందు....
 
 
చిత్త 3, 4 పాదములు (రా,రి,). స్వాతి 1, 2, 3, 4 పాదాలు (రూ, రే, రో, తా). విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు (తీ, తూ, తే). ఆదాయం-11, వ్యయం -14, పూజ్యత -5, అవమానం -6. 2016 తులా రాశివారికి ఆగస్టు 11వ తేదీ వరకు....
 
 
వృశ్చికం
విశాఖ 4వ పాదము(తో). అనూరాధ 1, 2, 3, 4 పాదాలు (నా,నీ,నూ, నే). జ్యేష్ఠ 1, 2, 3 పాదాలు (నో, యా, యీ, యు). ఆదాయం-2, వ్యయం-8, పూజ్యత-1, అవమానం-2. 2016 వృశ్చిక రాశివారికి ఆగస్టు 11వరకు రాజ్యము నందు....
 
 
ధనస్సు
మూల 1, 2, 3, 4 పాదములు (యే, యో, బా, బి), పూర్వాషాఢ 1, 2, 3, 4 పాదములు (భూ, ధ, భా, ఢ), ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదము (భే). ఆదాయం-5, వ్యయం -14, పూజ్యత- 4, అవమానం -2. 2016 ధనుస్సు రాశివారికి ఆగస్టు 11వ తేదీ....
 
 
ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదములు (భో,జా, జి), శ్రవణం 1, 2, 3, 4 పాదములు (జూ,జె, జో, ఖ), ధనిష్ఠ 1,2 పాదములు (గా,గి). ఆదాయం -8, వ్యయం-8, పూజ్యత-7, అవమానం-2. 2016 సంవత్సరంలో మకర రాశివారికి ఈ సంవత్సరం....
 
 
ధనిష్ఠ 3, 4 పాదములు (గూ, గే), శతభిషం 1, 2, 3, 4 పాదములు (గో, సా, సీ, సూ), పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదములు (సే, సో, దా), ఆదాయం - 8, వ్యయం - 8, పూజ్యత - 3, అవమానం - 5. ఈ రాశివారికి ఆగస్టు 11వ తేద....
 
 
పూర్వాభద్ర 4 పాదం (ట), ఉత్తరాభద్ర 1, 2, 3 4 పాదం (దూ, ఞ, ఝ, థా), రేవతి 1, 2, 3 4 పాదం (దే, దో, చా, చి). ఆదాయం - 5, వ్యయం -14, పూజ్యత - 6, అవమానం - 5. 2016 మీనరాశి వారికి ఆగస్టు 11 వరకు షష్టమము....