ప్రధాన పేజి వార్షిక ఫలం (Yearly Prediction)
2015
వార్షిక ఫలం
 
అశ్విని 1, 2, 3, 4 పాదములు (చూ,చే, చో, లా) భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు (లీలూ, లే, లో) కృత్తిక 1వ పాదం (ఆ) ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6 ఈ రాశివారికి జూలై 14వ తేదీ వరకు చతుర్థము నుందు బృహస్పతి,....
 
 
కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు (ఈ, ఊ, ఏ) రోహణి 1, 2, 3, 4 పాదములు (ఓ, వా, వీ, వూ) మృగశిర 1, 2 పాదములు (వే,వో) ఆదాయం 8, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 9, అవమానం 6 ఈ రాశివారికి జూలై 14వ తేదీ వరకు తృతీయము నందు బృహస్పతి....
 
 
మిథునం
మృగశిర 3, 4 పాదములు (కా, కి) ఆరుద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు (కూ, ఖం, జ్ఞ, చ్ఛ) పునర్వసు 1, 2, 3, 4 పాదములు (కే, కో, హా) ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు ద్వితీయము నందు....
 
 
కర్కాటకం
పునర్వసు 4వ పాదము (హి) పుష్యమి 1, 2, 3, 4 పాదములు (హు, హె, హో, డా) అశ్లేష 1, 2, 3, 4 పాదములు (డీ, డు, డే, డో) ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2 ఈ రాశివారికి జూలై 14వ తేదీ వరకు జన్మమము నందు....
 
 
మఘ 1, 2, 3, 4 పాదములు (మా, మీ, మూ, మే) పుబ్బ 1, 2, 3, 4 పాదములు (మో, టా, టీ, టు) ఉత్తర 1వ పాదం (టే) ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 5 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు వ్యయము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి....
 
 
ఉత్తర 2, 3, 4 పాదములు (టో, పా, పి) హస్త 1, 2, 3, 4 పాదములు (పూ, షం, ణ, ఢ) చిత్త 1, 2 పాదములు (పే, పో) ఆదాయం 11, వ్యయం 5, పూజ్యత 4, అవమానం 5 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు లాభము నందు బృహస్పతి, ఆ తదుపరి....
 
 
చిత్త 3, 4 పాదములు (రా, రి) స్వాతి 1, 2, 3, 4 పాదములు (రూ, రే, రో, తా) విశాఖ 1, 2, 3, 4 పాదములు (తీ, తూ, తే) ఆదాయం 8, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు రాజ్యము నందు బృహస్పతి,....
 
 
వృశ్చికం
విశా ఖ 4వ పాదము (తో) అనూరాధా 1, 2, 3, 4 పాదములు (నా, నీ, నూ, నే) జ్యేష్ఠ 1, 2, 3 పాదములు (నో, యా, యీ, యు) ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు భాగ్యము నందు బృహస్పతి,....
 
 
ధనస్సు
మూల 1, 2, 3, 4 పాదములు (యే, యో, బా, బి) పూర్వాషాఢ 1, 2, 3, 4 పాదములు (భూ, ధ, భా, ఢ) ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదము (భే) ఆదాయం 2, వ్యయం 8, పూజ్యత 6, అవమానం 1 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు అష్టమము నందు బృహస్పతి,....
 
 
ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదములు (భో, జా, జి) శ్రవణము 1, 2, 3, 4 పాదములు (జూ, జె, జో, ఖ) ధనిష్ఠ 1, 2 పాదములు (గా, గి) ఆదాయం 5, వ్యయం 2, పూజ్యత 2, అవమానం 4 ఈ రాశివారికి జూలై 14 వరకు సప్తమము నందు బృహస్పతి,....
 
 
ధనిష్ఠ 3, 4 పాదములు (గూ, గే) శతబిషం 1, 2, 3, 4 పాదములు (గో, సా, సీ, సూ) పూర్వాభదర 1, 2, 3 పాదములు (సే, సో, దా) ఆదాయం 5, వ్యయం 2, పూజ్యత 5, అవమానం 4 ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం అంతా ద్వితీయము నందు కేతువు,....
 
 
పూర్వాభాద్ర 4 పాదము (ట) ఉత్తరాభాద్ర 1, 2, 3, 4 పాదములు (దూ, ఞ, ఝ, థా) రేవతీ 1, 2, 3, 4 పాదములు (దే, దో, చా, చి) ఆదాయం 2, వ్యయం 8, పూజ్య 1, అవమానం 7) ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం అంతా జన్మము నందు కేతువు,....